Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Catalaansewijn.nl die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Catalaansewijn.nl kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Vinissimo, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Catalaansewijn.nl door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Catalaansewijn.nl zijn afnemer zo spoedig mogelijk. In deze situatie kan afnemer Catalaansewijn.nl niet op schadevergoeding aanspreken.